PRESENTATION AV APOTEKET BOTHNIA

Apotekets personalleikkonen6248_rajattu

Apoteket Bothnia har 13 experter: apotekaren, provisorn, nio farmaceuter och en läkemedelsarbetare och ett tekniskt biträde.

Vi betjänar varje kund med sakkunskap och vänlighet. Vi är experter på mediciner och egenvårdsläkemedel. Vid receptexpedieringen berättar vi om läkemedlet, dess användning och doseringsuppgifterna. Vi ger instruktioner om hur olika apparater och hjälpmedel fungerar.

Tillsammans med kunden hittar vi det egenvårdspreparat som kan hjälpa mot de aktuella besvären. Vi vet nästan allt om vitaminer och näringstillskott. Vi känner också till kosmetikprodukter av hög kvalitet och kan rekommendera lämpliga produkter för din hudtyp.

Apoteket Bothnias mission

Vi på Apoteket Bothnia, som en del av hälsovården, erbjuder våra kunder pålitlig och resultatrik läkemedelsvård, samt hälsofrämjande produkter och tjänster. Vi är öppna för nya utmaningar.

Apoteket Bothnias värden

Bra arbetsgemenskap

Vi värdesätter varandra och vårt eget och varandras arbete. Vi är öppna och ärliga för varandra. Uppskattning, att göra saker tillsammans, livsglädje, jämlikhet och gemensamma regler bevarar apotekets goda arbetsgemenskap.

Välmående kund

Vi tycker om våra kunder. Vi är till för dem. Vi betjänar våra kunder yrkesmässigt och ömsesidigt. Vår betjäning utgår från kunden och vi tar oss tillräckligt med tid för våra kunder.

Förnybar verksamhet

Vi uppföljer utvecklingen inom vår bransch och fattar ivrigt och öppet tag i nya utmaningar. Vi utvecklar vår yrkeskunskap med skolningar och förbättrar vår verksamhet. Vi tar i bruk nya system och program för våra kunders bästa.

Resultat genom samarbete

Samarbete, vilja till förnyelse och omvårdnad om våra kunder utgör grunden för att vår verksamhet i framtiden är stark och utvecklingsbar. Apotekets värden finns till påseende och de instrueras till nya arbetare.

Apoteket Bothnias miljöpolitik

Målsättningen med Apoteket Bothnias miljöpolitik är att kontinuerligt utveckla och förbättra miljöaspekter, minska på miljöförstöring samt följa lagar och förordningar. Vi förbinder oss att beakta miljöaspekter genom vår miljöpolitik.

Apotekets miljöpolitik omfattar verksamheten på Apoteket Bothnia, Bennäs apotek och på vårt nätapotek Familjeapoteket.fi

Apotekets personal är medveten om vilka miljöaspekter vår verksamhet har och beaktar dem i miljöpolitikens målsättning. Dessa målsättningar uppföljs årligen. Vi uppmärksammar även personalens, kundernas och våra samarbetspartners miljömedvetenhet.

Apoteket Bothnias centrala miljöasptekter är:

Sortering av och upplysning om läkemedelsavfall

Behandling och sortering av avfall

Återvinning och sparande på naturtillgångar

Energiförbrukning

Lagerhållning

Vi har satt upp miljömålsättningar för olika delområden i vår verksamhet. Dessa målsättningar uppföljs och inverkan mäts kontinuerligt.

100-års jubileum

Vi har firat apoteket Bothnias 100-års jubileum år 2013. I Campus Allegros fina utrymmen hölls 100-årsfest med festföreläsning. I apoteket bjöds på 100-årskaffe. Vi tackar för alla lyckoönskningar och deltagande i festligheterna under jubileumsveckan!

ryhmakuva